Zásady ochrany osobních údajů

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem výběrového řízení na Vámi určené pracovní pozici.
Repro Interior s.r.o., jakožto správce, bude zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů na dobu trvání tohoto výběrového řízení.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů na dobu 3 let od ode dne jejich zaslání a to na další výběrová řízení na obdobné pozice ve společnosti Repro Interior s.r.o.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich ochranu proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

  1. na přístup k osobním údajům,
  2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
  4. na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  5. na přenositelnost údajů,
  6. vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména,
  7. podat stížnost u příslušného dozorového orgánu